Motto Santri :

Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilallahdi

Jumat, 26 Juni 2009

MUHASABAH

Muhasabah (introspeksi) pada jiwa ada dua macam: sebelum beramal dan setelah beramal.
Muhasabah sebelum beramal yaitu hendaknya seseorang menahan diri dari keinginan dan
tekadnya untuk beramal, tidak terburu-buru berbuat hingga jelas baginya bahwa jika ia
mengamalkannya akan lebih baik daripada meninggalkannya.
Al-Hasan rahimahullah mengatakan: “Semoga Allah merahmati seorang hamba yang
berhenti (untuk muhasabah) saat bertekad (untuk berbuat sesuatu). Jika (amalnya) karena
Allah, maka ia terus melaksanakannya dan jika karena selain-Nya ia mengurungkannya.”
Sebagian mereka (ulama) menjabarkan ucapan beliau seraya mengatakan: “Jika jiwa tergerak
untuk mengerjakan suatu amalan dan seorang hamba bertekad melakukannya, maka ia
(mestinya) berhenti sejenak dan melihat, apakah amalan itu dalam kemampuannya atau
tidak? Jika tidak dalam kemampuannya maka tidak dilakukan, tapi kalau mampu maka ia
berhenti lagi untuk melihat apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya atau
(bahkan) meninggalkannya lebih baik?
Kalau (keadaannya adalah) yang kedua maka ia tidak melakukannya. Kalau yang pertama
maka ia berhenti untuk ketiga kalinya dan melihat: apakah pendorongnya adalah keinginan
mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya atau sekedar kedudukan,
pujian dan harta dari makhluk? Kalau yang kedua maka ia tidak melakukannya walaupun
akan menyampaikan pada keinginannya, agar supaya jiwa tidak terbiasa berbuat syirik dan
tidak terasa ringan untuk beramal demi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seukuran
ringannya dalam beramal untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seukuran itu pula
beratnya dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hal itu menjadi sesuatu
yang paling berat buatnya.
Kalau ternyata pendorong amalnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia
berhenti lagi dan melihat: apakah ia akan dibantu dan ia dapati orang-orang yang
membantunya –jika amalan itu memang membutuhkan bantuan orang lain– atau tidak ia
dapatkan? Kalau tidak didapati yang membantu, hendaknya ia menahan dari amalan tersebut.
Sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menahan diri untuk berjihad ketika di
Makkah hingga beliau mendapatkan orang yang membantunya dan punya kekuatan. Kalau ia
mendapatkan orang yang membantu, maka lakukanlah, niscaya ia akan ditolong. Dan
keberhasilan tidak akan lepas kecuali dari orang yang melewatkan satu perkara dari perkara-
perkara tadi. Jika tidak, maka dengan terkumpulnya semua perkara itu niscaya takkan lepas
keberhasilannya.”
Demikian empat keadaan yang seseorang butuh untuk memuhasabah jiwanya sebelum
beramal. Tidak semua yang ingin dilakukan oleh seorang hamba itu mampu dilakukan, dan
tidak setiap yang mampu dilakukan itu berarti melakukannya lebih baik daripada
meninggalkannya. Dan tidak setiap yang demikian itu ia lakukan karena Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Tidak pula setiap yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan
mendapatkan bantuan. Maka jika ia bermuhasabah pada dirinya, akan jelas baginya apa yang
dilakukan dan apa yang akan ditinggalkan.
Berikutnya adalah muhasabah setelah beramal, terbagi dalam tiga macam: Pertama: muhasabah pada amal ketaatan yang ia tidak memenuhi hak Allah padanya, di
mana ia tidak melakukannya sebagaimana semestinya.
Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebuah amal ketaatan ada enam: ikhlas dalam beramal,
niat baik kepada Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, berbuat baik
padanya, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, menyaksikan adanya
kekurangan pada dirinya dalam beramal. Setelah itu semua maka ia memuhasabah dirinya,
apakah ia memenuhi hak-hak itu dan apakah ia melakukannya ketika melakukan ketaatan
itu?
Kedua: muhasabah jiwa dalam setiap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada
dikerjakan.
Ketiga: muhasabah jiwa dalam perkara yang mubah atau yang biasa. Mengapa ia
melakukannya? Apakah ia niatkan karena Allah dan negeri akhirat, sehingga ia beruntung?
Atau ia inginkan dengannya dunia dan balasannya yang cepat sehingga ia kehilangan
keberuntungan itu?
Orang yang membiarkan amalnya, tidak bermuhasabah, berlarut-larut serta memudah-
mudahkan perkaranya, sungguh ini akan menyampaikan dirinya kepada kebinasaan. Inilah
kondisi orang-orang yang tertipu. Ia pejamkan dua matanya untuk melihat akibat amalannya,
membiarkan berlalu keadaannya dan hanya bersandar pada ampunan, sehingga ia tidak
bermuhasabah dan tidak melihat akibat amalnya. Kalau ia lakukan itu maka akan mudah
melakukan dosa, merasa tenang dengannya, dan akan kesulitan menghindarkan diri dari
dosa. Kalau ia sadari tentu akan tahu bahwa menjaga (diri dari dosa) itu lebih gampang
daripada menghindari dan meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan.
Pokok dari muhasabah adalah: ia memuhasabah dirinya. Terlebih dahulu pada amalan wajib,
kalau ia ingat ada kekurangan pada dirinya maka segera menutupinya, mungkin dengan
meng-qadha atau memperbaikinya. Lalu ia memuhasabah pada amalan-amalan yang
terlarang. Kalau ia tahu bahwa ia (telah) melakukan sebuah perbuatan terlarang, segera ia
susul dengan taubat, istighfar, dan melakukan amalan yang menghapusnya. Lalu
memuhasabah dirinya pada kelalaiannya, kalau ternyata ia telah lalai dari tujuan penciptaan
dirinya, segera ia susul dengan dzikrullah dan menghadapkan dirinya kepada Allah. Lalu ia
muhasabah pada tutur katanya, pada amalan yang kakinya melangkah ke suatu tempat, atau
pada apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, dan pada perkara yang didengar oleh kedua
telinganya; apa yang engkau niatkan dengan ini? Demi siapa engkau melakukannya?
Bagaimana engkau melakukannya?
Hendaknya ia pun tahu bahwa pasti akan dihamparkan dua catatan untuk setiap gerakan dan
kata. Yaitu untuk siapa kamu melakukannya dan bagaimana kamu melakukannya? Yang
pertama adalah pertanyaan tentang keikhlasan dan yang kedua adalah pertanyaan tentang
mutaba’ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

َﻦ ﻴ ِﻌ َﻤ ْﺟ َأ ْﻢ ُﻬ ﱠﻨ َﻟ َﺄ ْﺴ َﻨ َﻟ َﻚ ﱢﺑ َر َﻮ َﻓ . َنﻮُﻠَﻤْﻌَﻳ اﻮُﻧﺎَآ ﺎﱠﻤَﻋ

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah
mereka kerjakan dahulu.” (Al-Hijr: 92-93)

َﻦﻴِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ﱠﻦ َﻟ َﺄ ْﺴ َﻨ َﻟ َو ْﻢ ِﻬ ْﻴ َﻟ ِإ َﻞ ِﺳ ْر ُأ َﻦ ﻳ ِﺬ ﱠﻟ ا ﱠﻦ َﻟ َﺄ ْﺴ َﻨ َﻠ َﻓ . َﻦﻴِﺒِﺋﺎَﻏ ﺎﱠﻨُآ ﺎَﻣَو ٍﻢ ْﻠ ِﻌ ِﺑ ْﻢ ِﻬ ْﻴ َﻠ َﻋ ﱠﻦ ﱠﺼُﻘ َﻨ َﻠ َﻓ

“Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada
mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami). Maka
sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari
mereka).” (Al-A’raf: 6-7)

ﺎ ًﻤ ﻴ ِﻟ َأ ﺎ ًﺑ ا َﺬ َﻋ َﻦ ﻳ ِﺮ ِﻓ ﺎ َﻜ ْﻠ ِﻟ ﱠﺪ َﻋ َأ َو ْﻢ ِﻬ ِﻗ ْﺪ ِﺻ ْﻦ َﻋ َﻦ ﻴ ِﻗ ِد ﺎ ﱠﺼﻟ ا َل َﺄ ْﺴ َﻴ ِﻟ

“Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia
menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.” (Al-Ahzab: 8)
Jika orang-orang yang jujur ditanya dan dihitung amalnya, maka bagaimana dengan orang-
orang yang berdusta?
Qatadah rahimahullah mengatakan: “Dua kalimat, yang akan ditanya dengannya orang-orang
terdahulu maupun yang kemudian. Apa yang kalian ibadahi? Dengan apa kamu sambut para
rasul? Yakni ditanya tentang sesembahannya dan tentang ibadahnya.”
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ِﻢﻴِﻌﱠﻨﻟا ِﻦ َﻋ ٍﺬ ِﺌ َﻣ ْﻮ َﻳ ﱠﻦ ُﻟ َﺄ ْﺴ ُﺘ َﻟ ﱠﻢ ُﺛ

“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-
megahkan di dunia itu).” (At-Takatsur: 8)
Muhammad ibnu Jarir rahimahullah mengatakan: Allah mengatakan: “Kemudian pasti Allah
akan bertanya kepada kalian tentang nikmat yang kalian mendapatkannya di dunia, apa yang
kalian lakukan dengannya? Dari jalan mana kalian sampai kepadanya? Dengan apa kalian
mendapatkannya? Apa yang kalian perbuat padanya?”
Qatadah rahimahullah mengatakan: Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada setiap
hamba tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa nikmat-Nya dan hak-
Nya.
Kenikmatan yang ditanya itu ada dua macam:
Pertama, nikmat yang diambil dengan cara yang halal dan dibelanjakan pada haknya, maka
akan ditanya bagaimana syukurnya.
Kedua, nikmat yang diambil tidak dengan cara yang halal dan dibelanjakan bukan pada
haknya maka akan ditanya asalnya dan kemana dibelanjakan.
Maka jika seorang hamba akan ditanya dan dihitung segala amalnya sampai pada
pendengarannya, penglihatannya dan qalbunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

ًﻻ ﻮ ُﺌ ْﺴ َﻣ ُﻪ ْﻨ َﻋ َن َﺎ آ َﻚ ِﺌ َﻟ و ُأ ﱡﻞ ُآ َداَﺆُﻔْﻟاَو َﺮ َﺼَﻴ ْﻟ ا َو َﻊ ْﻤ ﱠﺴ ﻟ ا ﱠن ِإ ٌﻢ ْ ﻠ ِﻋ ِﻪ ِﺑ َﻚ َﻟ َﺲْﻴ َﻟ َﺎ ﻣ ُﻒ ْﻘ َﺗ َﻻ َو

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya.” (Al-Isra: 36)
Maka sangatlah pantas ia bermuhasabah atas dirinya sebelum ditanya dalam hisab/
perhitungan amal.
Yang menunjukkan wajibnya bermuhasabah pada jiwa adalah firman Allah Subhanahu wa
Ta'ala:

َن ﻮ ُﻠ َﻤ ْﻌ َﺗ ﺎَﻤِﺑ ٌﺮ ﻴ ِﺒ َﺧ َﻪ ﱠﻠ ﻟ ا ﱠن ِإ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠﺗاَو ٍﺪ َﻐ ِﻟ ْﺖ َﻣ ﱠﺪ َﻗ ﺎَﻣ ٌﺲ ْ ﻔ َﻧ ْﺮ ُﻈ ْﻨ َﺘ ْﻟ َو َﻪ ﱠﻠ ﻟ ا اﻮُﻘﱠﺗا اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦ ﻳ ِﺬ ﱠﻟ ا ﺎَﻬﱡﻳَأ ﺎَﻳ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: Seseorang dari kalian hendaknya melihat amalan-
amalan yang ia lakukan untuk hari kiamat, apakah amal shalih yang menyelamatkannya
ataukah amal jelek yang membinasakannya?
Qatadah rahimahullah mengatakan: Masih saja Allah mendekatkan hari kiamat sehingga
menjadikannya seolah esok hari.
Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa kebaikan qalbu adalah dengan muhasabah jiwa,
dan rusaknya adalah dengan melalaikannya dan membiarkannya.
(Diterjemahkan dari Ighatsatul Lahafan, hal. 90-93 dengan sedikit ringkasan oleh Al-Ustadz
Qomar Suaidi, Lc)

Tidak ada komentar: